Stowarzyszenie Toruńskie Imperium Star Wars

Stowarzyszenie ?Toruńskie Imperium? jest ramieniem prawnym Fanklubu.


Dane Stowarzyszenia:

ul. Władysława Dziewulskiego 39 lok. 182

87-100 Toruń

Polska

gmina: Toruń

powiat: Toruń

województwo: kujawsko-pomorskie

Krajowy Rejestr Sądowy ? nr KRS : 0000550078

Główny Urząd Statystyczny ? nr REGON: 361083354

Urząd Skarbowy ? nr NIP: 956-23-10-816

Władze Stowarzyszenia

Prezes: Paweł Dobierski
Pierwszy wiceprezes: Rafał Frąckiewicz
Drugi wiceprezes: Magda Lewicka
Sekretarz: Konrad Sadowski
Skarbnik: Kacper Rząsa

Komisja rewizyjna

Piotr Jassowicz
Wojciech Kamyszek
Gaja Mrowińska

Członkowie Stowarzyszenia

Szymon Bolewicki
Łukasz Bukowiecki
Paweł Dobierski
Agnieszka Fodrowska
Rafał Frąckiewicz
Bartosz Gajewski
Piotr Jassowicz
Wojciech Kamyszek
Marta Kliś
Łukasz Krasowski
Zuzanna Kwiatkowska
Magda Lewicka
Oliwia Lubik
Aleksandra Łuksza
Gaja Mrowińska
Michał Rybicki
Kacper Rząsa
Konrad Sadowski
Paweł Woźniak
Michał Wódecki

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenia ?Toruńskie Imperium?

 • Rozdział I – Postanowienia ogólne

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia ?Toruńskie Imperium? w dalszych
  postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla zrzeszania
  miłośników filmów z serii ?Gwiezdne Wojny? i reszty gwiezdno-wojennego
  uniwersum George?a Lucasa i Disneya, propagowania zainteresowania ?Gwiezdnymi
  Wojnami? w społeczeństwie, organizowania imprez kulturalnych oraz promowania
  Torunia i regionu w Polsce i na świecie.
  3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Toruń.
  4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
  Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
  stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
  5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
  podobnych celach.
  6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
  członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać
  pracowników.
  7. Stowarzyszenie w ramach realizacji swoich celów może współpracować z innymi
  organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami/agendami samorządowymi.
 • Rozdział II – Cele i środki działania

  8. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie zainteresowania ?Gwiezdnymi Wojnami? w
  społeczeństwie, zrzeszanie miłośników ?Gwiezdnych Wojen? oraz promocja Torunia
  w Polsce i na świecie.
  9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a) organizowanie Zlotu Miłośników Gwiezdnych Wojen ?StarForce?
  b) organizowanie imprez kulturalnych związanych z ?Gwiezdnymi Wojnami?
  c) wspieranie imprez masowych o podobnej tematyce
  d) organizowanie prelekcji, dyskusji, konkursów i spotkań autorskich
  e) wspieranie akcji charytatywnych i uczestnictwo w nich
  f) organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży
  g) organizowanie comiesięcznych spotkań związanych z tematyką ?Gwiezdnych
  Wojen?
  h) promowanie rozwijania własnych zainteresowań
  i) promowanie turystyki na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  j) prowadzenie warsztatów posługiwania się mieczem świetlnym
  k) organizacja obozów i koloni dla dzieci i młodzieży
  l) organizowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych
  m) organizowanie pokazów walk na miecze świetlne
 • Rozdział III – Członkowie ? prawa i obowiązki

  10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
  być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
  11. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych
  b) wspierających
  c) honorowych
  12. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  a) złoży deklarację członkowską na piśmie
  b) opłaci składkę członkowską
  13. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
  uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
  14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
  deklarująca pomoc finansową rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
  Stowarzyszenia.
  15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
  uchwały Zarządu.
  16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
  wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
  17. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek
  członka zarządu po uzyskaniu zgody 6 członków Stowarzyszenia.
  18. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz do Stowarzyszenia
  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
  c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
  Stowarzyszenie
  d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
  19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek
  a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
  c) regularnego opłacania składek
  d) godnego reprezentowania Stowarzyszenia, zgodnie z przyjętymi normami
  społecznymi i kulturalnymi
  20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
  wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
  Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
  21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
  przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
  22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
  23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu
  b) wykluczenia przez Zarząd:
  ? z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
  Stowarzyszenia
  ? na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
  d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
  24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
  pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
  Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
 • Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

  25. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna
  26. Kadencja władz.
  a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich
  wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
  27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
  obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że
  dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
  28. Walne Zgromadzenia Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
  Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni
  b) z głosem doradczym ? członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni
  goście.
  29. Walne Zgromadzenia Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  30. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
  Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim
  członków najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
  31. Walne Zgromadzenia Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
  zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
  pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
  Stowarzyszenia.
  32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną
  większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
  Głosowanie jest jawne.
  33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
  b) uchwalanie statutu i jego zmian
  c) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  f) uchwalanie budżetu
  g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
  świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
  j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
  Stowarzyszenia lub jego władze
  k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
  majątku
  m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
  wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
  stowarzyszenia
  34. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
  uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na
  zewnątrz.
  35. Zarząd składa się z prezesa, skarbnika, sekretarz oraz jednego lub dwóch
  viceprezesów. Członkowie Zarządu są wybierani spośród członków Stowarzyszenia.
  36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa
  miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
  37. Do kompetencji Zarządu należą:
  a) realizacja celów Stowarzyszenia
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
  Stowarzyszenia
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
  g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
  h) przyjmowanie i skreślanie członków
  38. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowanie kontroli nad działalnością
  Stowarzyszenia.
  39. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego oraz zastępcy.
  40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
  oraz zebrania Zarządu
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
  Członków
  41. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
  kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
  pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać
  nie więcej niż połowę składu organu.
 • Rozdział V – Majątek i fundusze

  42. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a) ze składek członkowskich
  b) darowizn, spadków, zapisów
  c) dotacji i ofiarności publicznej
  43. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
  Stowarzyszenia
  44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
  przepisami.
  45. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
  podejmuje Zarząd.
  46. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
  w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
  Zarządu działających łącznie.
 • Rozdział VI – Postanowienia końcowe

  47. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
  podejmuje Walne Zgromadzenia Członków kwalifikowaną większością głosów ? przy
  obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
  48. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
  określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
  49. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
  ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.